FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ ZE SKLEPEM INTERNETOWYM1. Dane Sprzedawcy:

PAPER VIEW S.C., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAPER VIEW S.C, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Wzgórze Bernadowo 265A/6, 81-583 Gdynia, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 5862355672.2. Dane Klienta:

................................................................................................................................................................................................................................................................

(podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz telefon do kontaktu)
Brak powyższych danych może znacznie utrudnić i opóźnić zwrot płatności.3. Informacje o umowie:

Brak wymaganych danych może znacznie utrudnić i opóźnić zwrot płatności.

a. Data zawarcia umowy (złożenia zamówienia):

.........................................

dzień – miesiąc rok

b. Zamawiany towar (nazwa, kod, ilość):

.........................................

c. Wybrany sposób płatności:

.........................................

d. Wybrany sposób dostawy i koszt dostawy:

.........................................

e. Data otrzymania przesyłki z zamówionym towarem:

.........................................

dzień – miesiąc rok 4. Oświadczenie Klienta:

Działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827), niniejszym odstępuję od umowy szczegółowo opisanej w pkt 3 lit. af niniejszego oświadczenia, którą zawarłem ze Sprzedającym określonym w pkt 1. Do niniejszego oświadczenia załączam potwierdzenie transakcji (paragon, rachunek, fakturę VAT – niepotrzebne skreślić ). Zostałem poinformowany o konieczności pokrycia kosztów dostawy i kosztów zwrotu zamówionego towaru w wysokości przekraczającej zwykły najtańszy sposób wysyłki zamówionego towaru i godzę się na poniesienie tych kosztów. Zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu dostarczonych towarów, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Zobowiązuję się zwrócić dostarczone towary w stanie niepogorszonym ponad zmiany, będące wynikiem korzystania z towarów w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.


Proszę o zwrot uiszczonej płatności na mój rachunek bankowy:............................................................


5. Miejscowość i data:

............................................................


6. Podpis

............................................................

Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres Sprzedawcy, podany w pkt 1. lub na adres email Sprzedawcy, określony w Regulaminie.

Produkt dodany do porównania